Saturday, 26 May 2012

Meaning of Marattha

Maratha Shabdacha Samasik Vigraha Mhange "Mara Magar Hata Nahi".
This blog regarding to Konkanstha 5 Kuli & 96 Kuli Marathas.

Kule (Clans)-

5 Kuli Maratha Surnames with Clans-
1.Rajeshirke (Shirke) (Tomar Clan)-
   Gotra-Vahyagra
   Devak-Umbar
   Kuldaivat-Shirkai (Bhavani) Devi
     
2.Surve (Rane (Rana) Clan)
    Gotra-Jabalya (Jamdagni)
    Devak-Vad/Suryaful  
    Kuldaivat-Bhairi Bhavani

3.Khanvilkar (Rane (Rana) Clan)
   Gotra-Jabalya (Jamdagni)
   Devak-Vad/Suryaful  
   Kuldaivat-Bhairi Bhavani
     
4.Vichare (Salunke (Solanki-Chalukya) Clan)
    Gotra-Bhardwaj (Bhargav)
    Devak-Karanj
    Kuldaivat-Mahadev(Achaleshwar),
                    Bhairi Bhavani
                    Laxni Keshav

5.Mahadik (Chalukya Clan)
   Gotra-Bhardwaj
   Devak-
   Kuldaivat-Mahadev

6.Indulkar (Chalukya Clan)
   Gotra-Bhardwaj
   Devak-Umbar
   Kuldaivat-

7.Mohite-
   Gotra-Vasishta/Gargya
   Devak-Kalamb
   Kuldaivat-

8.Desai-
   Gotra-Kashyap
   Devak-Hastidanta
   Kuldaivat-Bhavani Devi (Bhairi Bhavani)
  
9.Gujar (Parmar - Pawar Clan)
   Gotra-Vasishta/Atri
   Devak-Dhar
   Kuldaivat-

10.